• Crnogorski
  • English

Predsjednik opštine

komnenovic-2

Željko Komnenović, profesor je srpskohrvatskog jezika i jugoslovenske književnosti, rođen je 1971. godine u Kotoru. Diplomu je stekao na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, gdje je pohađao i postdiplomske studije.  Funkciji predsjednika opštine Tivat prethodio je profesionalni angažman na mjestu direktora Radio Televizije Herceg Novi.

Željko Komnenović, više od 20 godina bio je prepoznatljivo novinarsko lice Radio Tivta. Takođe bio je dopisnik eminentnih medija iz Crne Gore i regiona: “Dana”, beogradske “Politike”, “VIjesti”, “Blica Crna Gora”, Radija “Svetigora”, “Primorskih novina”…

Dobitnik je više nagrada na festivalima radio stvaralaštva Crne Gore. Bio je član glavnog odbora Sindikata informativne, grafičke i izdavačke djelatnosti i Sindikata medija Crne Gore. Od 2010. do 2012. sarađivao je sa međunarodnom mrežom istaživačkih novinara SCOOP. Učestvovao je i na Kongresu istraživačkih novinara svijeta u Kijevu 2012. godine. Priređivač je i recezent više knjiga i publikacija, a svoje je tekstove objavljivao u brojnim domaćim časopisima, knjigama, internet publikacijama.

Od 2012. do 2020. bio je predsjednik Upravnog odbora NVO “Matica Boke” i urednik svih izdanja “Matice” u tom periodu. Od oktobra 2019. bio je izvršni producent dokumentarne tv serije “Na veslu priča – Boka”. Od 2019. godine obavljao je dužnost izvršnog direktora Radio Televizije Herceg Novi.

Željko Komnenović je oženjen i otac dvoje djece.

– predstavlja i zastupa opštinu

– predlaže propise i druge akte koje donosi Skupština

– stara se i odgovoran je za izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa, kao i za sprovođenje strateških dokumenata od državnog značaja

– stara se i odgovoran je za izvršavanje prenesenih i povjerenih poslova

– podnosi izvještaj o stanju imovine opštine

– odlučuje o otuđenju imovinskih prava na nepokretnostima neposrednom pogodbom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina

– utvrđuje organizaciju i način rada lokalne uprave, po pribavljenom mišljenju glavnog administratora

– imenuje i razrješava potpredsjednika opštine uz saglasnost skupštine

– imenuje i razrješava glavnog administratora, starješine organa, odnosno posebnih službi iz člana 69 stav 1 i 3 zakona

– imenuje i razrješava glavnog gradskog arhitektu

– postavlja i razrješava menadžera

– podnosi skupštini godišnji izvještaj o svom radu i radu organa i službi iz člana 69 zakona do 31.marta tekuće godine za prethodnu godinu

– usmjerava i usklađuje rad organa i službi iz člana 69 zakona i javnih službi, radi efikasnijeg ostvarivanja njihovih funkcija i kvalitetnijeg pružanja javnih usluga, o čemu donosi odgovarajuće akte

– daje saglasnost na akt o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji organa i službi iz člana 69 zakona i javnih službi

– vrši upravni nadzor nad radom organa i službi iz člana 69 zakona i javnih službi

– donosi akte iz svoje nadležnosti i akte u izvršavanju prenesenih i povjerenih poslova, ako posebnim propisom nije drukčije utvrđeno

– odgovoran je za izvršenje odluka i drugih akata koje donosi skupština i donosi akte za njihovo izvršavanje

– donosi akte kojima obezbjeđuje izvršenje budžeta opštine

– donosi kadrovski plan

– donosi plan integriteta

– donosi godišnji plan obuka lokalnih službenika i namještenika

– vrši i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim aktima opštine

adresa : Trg magnolija 1 , 85320 Tivat
Tel : +382 (0) 32/661-301
e-mail : predsjednik@opstinativat.com

Kontakt Forma

IZVJEŠTAJ O RADU PREDSJEDNIKA OPŠTINE I OSTVARIVANJU FUNKCIJA LOKALNE SAMOUPRAVE

– Godišnji izvještaj o radu predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2018. godinu – detaljnije

– Godišnji izvještaj o radu predsjednika opštine i radu organa lokalne uprave i službi za 2017. godinu – detaljnije

– Godišnji izvještaj o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine Tivat za 2018. godinu – detaljnije

– Godišnji izvještaj o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine Tivat za period od 01.07.2017. do 31.12.2018. – detaljnije

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2016. godinu – dalje

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2015. godinu – dalje

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2014. godinu – dalje

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2013. godinu – dalje 

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2012. godinu – dalje

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2011. godinu – dalje

– Izvještaj o radu Predsjednika opštine i ostvarivanju funkcija lokalne samouprave za 2010. godinu – dalje

Partneri