• Crnogorski
 • English

Glavni administrator

glavni_admininstrator_marija_sijerkovic

Marija Sijerković, glavna administratorka Opštine Tivat, rođena je 10.04.1986 godine u Dubrovniku. Osnovnu školu je završila u Tivtu, a gimnaziju drištveno-jezičkog smjera u Kotoru. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, nakon čega je završila magistarske studije u oblasti krivičnog prava. Nakon pripravničkog staža, koji je dijelom završila u sudstvu, a dijelom u advokaturi, položila je pravosudni ispit 2011 godine. Takođe, položila je advokatski i notarski ispit.

U okviru pravne struke posjeduje višegodišnje iskustvo u radu, kako u privatnom, tako i u javnom sektoru. Pored poslova izvršnog direktora u više preduzeća u privatnom sektoru, od 2014 do 2017 godine je radila kao pravnik u kompaniji Adriatic Marinas d.o.o., koja vodi jedan od najznačajnih projekata u Crnoj Gori – Porto Montenegro. U javnom sektoru je radila na poslovima pravnog zastupnika Opštine Tivat pred sudskim i državnim organima.

Kao glavni administrator Opštine Tivat, imenovana je u januaru 2017.godine od strane Skupštine opštine Tivat. Pri tom, od strane istog tijela je izabrana kao predsjednica Opštinske izborne komisije Tivat, na kojoj funkciji se nalazi i danas.

U skladu sa članom 77 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni list Crne Gore”, broj 2/18) Glavni administrator je nadležan da:

 • vrši poslove drugostepenog organa u upravnim stvarima iz nadležnosti organa i posebnih službi;
 • koordinira rad organa i službi, u izvršavanju poslova za koje je potrebna međusobna saradnja (priprema propisa, akcionih planova, strateškog plana razvoja opštine i drugih razvojnih planova i programa, priprema izvještaja o njihovoj realizaciji i stručno informativnih materijala, izvještaja o sprovođenju zakona, opštinskih propisa i dr.);
 • daje mišljenje na akt kojim se utvrđuje organizacija i način rada lokalne uprave;
 • daje stručna uputstva i instrukcije za rad organima i službama, radi pravilne primjene zakona i drugih propisa;
 • priprema godišnji izvještaj o postupanju u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
 • podnosi predsjedniku opštine godišnji izvještaj o radu i druge izvještaje na zahtjev predsjednika Opštine;
 • vrši druge poslove utvrđene zakonom, statutom i aktima predsjednika opštine.

Glavni administrator rukovodi Službom glavnog administratora i odgovara za njen rad, donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe i  odlučuje o izboru kandidata u postupku zasnivanja radnog odnosa i pravima i obavezama zaposlenih u službi.

MATERIJALNI PROPISI - Služba glavnog administratora

 • Zakon o lokalnoj samoupravi – WORD
 • Zakon o upravnom postupku – WORD
 • Uredba o naknadi troškova i nagradi u upravnom postupku – WORD
 • Pravilnik o sadržaju Godišnjeg izvještaja o postupanju u upravnim stvarima i bližem sadržaju i načinu vođenja evidencije o postupanju u upravnim stvarima – WORD
 • Zakon o državnim službenicima i namještenicima – WORD
 • Zakon o slobodnom pristupu informacijama – WORD
 • Zakon o zaštiti ličnih podataka – WORD

 

 • Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji službe glavnog administratora – PDF
 • Statut Opštine Tivat – WORD
 • Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat – WORD

 

ARHIVA

 • Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji i nacinu rada lokalne uprave Opstine Tivat 34-17 od 7.8.2017. – PDF
 • Obrazac za žalbu kod Službe glavnog adminsitratora – WORD
 • Obrazac za Slobodan pristup informacijama – WORD

Partneri