• Crnogorski

Knjiga Procedura

– Odluka o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Tivat – PDF

– Odluka o određivanju mjesta za ukrcaj i iskrcaj putnika u vanlinijskom prevozu – PDF

– Odluka o stavljanju van snage Odluke o naknadi troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla zaposlenim u opštini Tivat – PDF

– Pravilnik o izmjeni i dopuni pravilnika za postupanje opštine Tivat prilikom sprovođenja nabavki male vrijednosti – PDF

– Odluka o proglašenju Dana žalosti – PDF

– Odluka o sufinansiranju programa i projekata u oblasti omladinske politike – PDF

– Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2019.godinu – PDF

– Odluka o pristupanju izradi Strategije razvoja sporta na lokalnom nivou za period od 2018 – 2021 – PDF

– Uputstvo o stavljanju van snage uputstva br. 0101-030-109 od 10.02.2017. godine – PDF

– Odluka o utvrđivanju visine otpremnine lokalnih službenika i namještenika Opštine Tivat – PDF

– Odluka o troškovima rada Komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu – dalje

– Pravilnik o rezervaciji parking mjesta na opštim parkiralištima – PDF

– Uputstvo za sprovođenje postupka odlučivanja o davanju saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu – dalje

– Pravilnik o radu komisije za ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu – PDF

– Pravilnik za odnose sa javnošću Opštine Tivat – dalje

– Uputstvo za sprovođenje postupka ocjene izvještaja o strateškoj procjeni utica na životnu sredinu – dalje

– Pravilnik o radu Komisije za cjenu izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu – dalje

– Pravilnik o uslovima za odlaganje naplate poreskih potraživanja – dalje

– Interno uputstvo za obračun i isplatu zarada – dalje

– Pravila o uzimanju poslovnih prostora u zakup – dalje

– Uputstvo – postupak obračuna naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – dalje

– Pravilnik za postupanje Opštine Tivat prilikom sprovođenja postupka javne nabavke neposrednim sporazumom – dalje

– Pravilnik za postupanje Opštine Tivat prilikom sprovođenja nabavki male vrijednosti – dalje

– Pravilnik za postupanje Opštine Tivat prilikom sprovođenja hitnih nabavki – dalje

– Pravila o kućnom redu – dalje

– Odluka o korišćenju kartice za evidentiranje prisutnosti na poslu – dalje

– IT politike i procedure – dalje

– Procedura o načinju korišćenja godišnjeg odmora – dalje

– Procedura za objavljivanje sadržaja na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Tivat – dalje

– Procedura za korišćenje multifunkcionalnog uređaja u Opštini Tivat – PDF

– Odluka o uslovima i načinu korišćenja sala od strane trećih lica – dalje

– Interno uputstvo za rezervaciju i korišćenje sala – dalje

– Interno uputstvo za izdavanje putnih naloga i održavanje službenih vozila – dalje

– Odluka o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila u svojini Opštine Tivat – PDF

– Odluka o raspodjeli korišćenja službenih vozila u organima lokalne uprave u Opštini Tivat – PDF

– Odluka o naknadi zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad u organima lokalne uprave Opštine Tivat – dalje

– Uputstvo za pripremu skupštinskog materijala – dalje

– Pravilnik o procedurama zapošljavanja, obliku i načinu provjere sposobnosti i kriterijumima za izbor kandidata u organima lokalne uprave – dalje

– Pravila o postupanju organa lokalne uprave sa građanima – dalje

– Interna pravila za izradu službenih dopisa – dalje

– Odluka o formiranju depoa pisarnice – PDF

– Upustvo o načinu rada, organizaciji i uslovima korišćenja arhivske građe u depou pisarnice Opštine Tivat – PDF

– Lista kategorija – PDF

Partneri