Javna rasprava za elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za postrojenje za skladištenje goriva

13 okt 2020

Sekretarijat za  investicije, uređenje prostora i održivi razvoj obavještava zainetresovanu javnost da je nosilac projekta „Luštica Development“ ad iz Tivta, Radovići bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za postrojenje za skladištenje goriva sa pripadajućom opremom parceli na urbanističkoj parceli UP7, koju čini dio kat.parc.br. 1117/1 i dio kat parc.br. 1144/1 KO Radovići i dio akvatorijuma, u zahvatu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Sektor 36“, opština Tivat.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljeni elaborat u prostorijama Sekretarijata za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, Opština Tivat, Trg magnolija br.1, kanc.br.5, radnim danima od 8:00 do 11:00 časova, kao i na veb-sajtu Opštine Tivat www.stari.opstinativat.me.

 Rok trajanja javne rasprave i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi na adresu Opštine Tivat, Sekretarijat za investicije, uređenje prostora i održivi razvoj, ili na e-mail javna.rasprava@stari.opstinativat.me je  ponedeljak 16.11.2020. godine.

Javna tribina o predmetnom Elaboratu održaće se u četvrtak 12.11.2020. godine sa početkom u 12:00 časova u Multimedijalnoj sali Opštine Tivat.

 Elaborat – PDF